Foto: Odd Roger/ Bygdeforskning

I prosjektet Agrispace er den overordnede problemstillingen å fremskaffe kunnskap om utfordringer og muligheter for bærekraftig vekst i produksjon og innovasjon i landbaserte verdikjeder i ulike regioner av Norge.

Innovasjon og integrasjon innenfor alle sektorer av bioøkonomien, og i alle regioner i Norge, er nødvendig for å nå dette målet (LMD 2011).

Bak målet om produksjonsvekst ligger et sett av samfunnsmessige utfordringer, der den nasjonale matutryggheten kan forsterkes av kombinasjonen av befolkningsvekst, miljøødeleggelser, klimaendringer og endringer i markeds- og eierinteresser i landbrukets verdikjeder.

Effekten av dette for norsk matproduksjon vil etter all sannsynlighet være betydelig, men konsekvensene for Norge vil være varierende (BIONÆR 2012).

Foreløpig konklusjon fra prosjektet: Statistisk estimering av areal- og jordbruksintensitet over sted (og tid) kan positivt bidra til å forklare hvordan nordmenn har kunnet og vil tilpasse seg geografiske, økonomiske og politiske forhold i fortiden, nåtid og i fremtiden.

Komparative analyser av liberalisering av landbrukspolitikken på New Zealand og i Østerrike og responser på disse, gir nyttig bidrag til tolkning og diskusjon av den norske konteksten.

 

Gjennom tverrfaglig forskning og innovative og ambisiøse metoder utforsker Agrispace fire tematiske områder:

  1. Stedlig variasjon og betydningen for jordbruksproduksjon og utnytting av areal-ressursene
  2. Stedlig variasjon og betydningen for ulike typer produksjoner
  3. Faktorer og forhold som kan fremme eller begrense verdiskaping i landbruksbaserte verdikjeder i ulike regioner
  4. Mål og målkonflikter i landbrukspolitikken og de politiske virkemidlene, inkludert en diskusjon av ulike utviklingsbaner eller scenarier for norsk landbruk.

 

 

Faktaark 1/14