Å lykkes med interdisiplinaritet er en viktig målsetning i Agrispace. I denne teksten blir tre forskjellige metoder å jobbe på tvers av fag utdypet.

Tre typer tverrfaglig arbeid:

Multidisiplinært samarbeid: Er ikke-iterativ forskning som fokuserer på disiplinære tiltak innenfor et bestemt forskningsfelt, og hvor resultater deltes mellom disipliner og / eller arbeidsfelt.

Interdisiplinært samarbeid: Er problemfokusert iterativ forskning koordinert mellom disipliner og / eller arbeidsfelt hvor man søker å krysse epistemologiske og ontologiske grenser, men stopper ofte i utvikling av egne, ikke nye fagfelt.

Transdisiplinært samarbeid: Har et helhetlig problemfokus og inkluderer interessenter, aktører far næring, sivilsamfunn og politikk og forskere som samarbeider for å utvikle kunnskap med et klart mål om å både løse problemet og å syntetisere nye kunnskapen i nye disipliner og teorier.